top of page
פוסטים נבחרים

המקדם המובטח מה הוא בעצם מבטיח, ביטוחי מנהלים חוזה שאינו ניתן להפרה ע"י שני הצדדים הא

מזה שנים אני שומע חדשות לבקרים בעניין ביטוחי מנהלים טיעונים כגון:

"ביטוח זה חוזה ולא ניתן לשנות אותו"

"לי יש פוליסה עם מקדם מובטח" ולא יכולים לשנות לי אותו

וגם:" יש לי מקדם קצבה מובטח ולכן הפנסיה שלי מובטחת"

צר לי אבל אין טיעונים מופרכים מאלה

והנה שוב באתי להשבית את השמחה וכל זאת למה

את הטיעון ש:"במקדם בביטוח מנהלים לא ניתן לפגוע"

כבר שמעתם בוודאי לא אחת,האם טיעון זה אכן בעל אחיזה איתנה במציאות,

או שלמעשה זהו עוד טיעון שיווקי טוב שבה להזים את חששות הלקוח.

מה שנהוג בשפת השיווק לקרוא "דיסוננס קוגניטיבי" לפני שהוא מקבל החלטת קניה.

אם זהו טיעון בעל אחיזה איתנה במציאות,

ומדובר בחוזה שאינו ניתן לשינוי ע"י אף אחד מן הצדדים,איך נתמוך בציטוט הבא מתנאי הפוליסה :

להלן ציטוט מאחד מתנאי הפוליסה של ביטוח מנהלים שכיח:

המשמעות שהפוליסה היא אכן חוזה,

אבל חוזה מסוג מאוד מיוחד שמשמעותו היא

שלמרות כל מה שמסוכם בין החברה למבוטח(אתם)

הוא כפוף ל"הסדר תחיקתי"

ומהו אותו הסדר

יכול להיות שבעצם ישנה יכולת הפרה במקרה זה,

אבל היא קיימת בידי צד אחד בלבד ,ואילו אתם תאלצו להתכופף בהתאם.

זה אומר במילים פשוטות שהחוזה המובטח שבידכם כפוף לתקנות וצוים,

הוראות הפיקוח ועוד...

וכדי שלא יוותר מקום לספק

בא האוצר ומחדד את הדברים ומדייק בהם,

מהו הפירוש והמשמעות של הסדר תחיקתי כפי שמשרד האוצר

מגדיר ומורה לחברת הביטוח לציין

מחוזר הנחיות של משרד האוצר:

כלומר הפוליסה ותנאיה

כפופים להוראות חוק קופות גמל(ביטוח מנהלים זוהי למעשה בלשון החוק

"קופת ביטוח לקצבה" והיא שייכת לקבוצת התוכניות שמוגדרות קופות גמל)

ובמיוחד לסעיף 56 של החוק

לפיכך המסקנה האחד והיחידה שניתן להסיק מכל הציטוטים הרבים שצירפתי

אינה משתמעת לשתי פנים

הפוליסה שהיא חוזה,בעצם כפופה לשינויים של הרגולטור/המפקח על הביטוח/משרד האוצר/ ממשלת ישראל , ככל שיראו וימצאו לנכון לשנותה

מכאן כל בר בי רב יכול להסיק

שלמעשה פוליסת ביטוח מנהלים היא כמו "פלסטלינה" שבסוף,

השר יכול לקבוע כל דבר .והיו דברים מעולם!!

יתר על כן הפרה של הבטחה בפוליסת ביטוח מנהלים כבר התרחשה,

בתחילת שנת 2008

כשלמרות שרכשתם פוליסה למטרת הון,

וכך נכתב במפורש בפוליסה במועד הרכישה

שאת החיסכון שבה תקבלו במזומן במועד הפרישה (לאחר גיל 60)

בסכום חד פעמי ללא מס,

זו התחייבות שהופרה!!

תוכניות שנרכשו בשנת 2004

היה בהן מרכיב הוני – קרי צבירת חיסכון "שהובטח",שיכולתם לקבלו בפרישה

(לאחר גיל60) במזומן נטו,ללא מס!וזה משמעותו "הון"

ומה קרה בינואר 2008 ????????????

אופס- החלטת ממשלה – אין יותר הון , נגמר!- הכל קצבה !!

ראו: תיקון 3 לחוק קופות הגמל

ומה עם ההבטחה ה"חוזית" שאחזתם בידיכם שנכתב ונחתם בה שקניתם מוצר הוני, ?!

אבל!

וזה הכי חשוב,איני מבקש לשכנע,כל אחד רשאי להפסיד את כספו כראות עיניו .

ובוודאי שאינכם אמורים או צריכים לקבל את דברי כלשונם

לכל מי שמעוניין לצלול למים העמוקים של תחום ביטוחי המנהלים

אני מצרף לעיונכם מאמר בן כ-30 עמודים(ראו הוזהרתם) שכתבתי כבר ב-2012

בעניין המקדם בביטוחי מנהלים:

:

פרסומים אחרונים
ארכיון פרסומים
חיפוש לפי תגיות
bottom of page