top of page
פוסטים נבחרים

מחוץ או מתוך באובדני כושר עבודה

אם יש לכם ביטוח מנהלים שכולל ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, המאמר הזה עבורכם

לרבות לאמיצים מבינכם שמנסים ומשתדלים להבין אם לא את המוצר אז לפחות את השפה ואז נתקלים במושגים מוזרים ומשונים

איך האריתמטיקה של תקציב לכיסוי א.כ.ע הנלקח מ"תוך" או "מחוץ" לתגמולים יכול לפעול לטובתכם או לרעתכם.

כל מה שנכתב במאמר זה מתייחס אך ורק למי שכבר יש ברשותו ביטוח מפני א.כ.ע במסגרת פוליסת ביטוח מנהלים שנרכש עד ל-1/8/17

שני מושגים נפוצים

הנוגעים למקור התקציבי של מימון כיסויים בטוחיים

הנרכשים במסגרת ביטוח המנהלים,ובעיקר על כיסוי מסוג א.כ.ע(אובדן כושר עבודה)

בעבור מקור תקציבי (כלומר מאיפה לוקחים את הכסף כדי לממן את הכיסוי הביטוחי)

והוא מסך התקציב הכולל של התגמולים – נקרא : מתוך(התגמולים)

ובעבור מקור תקציב נוסף מעבר לתגמולים,קרי תוספת לתגמולים נקרא:מחוץ

כלומר

מפקידים לסעיף התגמולים

ובנוסף מפקידים סכום כסף מעבר לתגמולים עצמם בכדי לממן את הכיסוי הביטוחי האמור

לשאלה האינטואיטיבית המתבקשת:מה זה משנה בכלל מהיכן לוקחים את הסכום למימון הכיסוי,

אזי התשובה לכך משנה בהתאם למאפיינים שונים.

חשוב:

כאמור כל מה שנכתב במאמר זה מתייחס אך ורק למי שכבר יש ברשותו ביטוח מפני א.כ.ע מסגרת פוליסת ביטוח מנהלים שנרכש/קיים עד ל-1/8/17,

וכל זאת למה?מאחר וזהו המועד שבו עולם הביטוח א.כ.ע – אמור להשתנות,

החל ממועד זה על חברות הביטוח יותר(יהיה מותר)לשווק ביטוחי א.כ.ע אך ורק במתכונת חדשה שקבע האוצר.

אבל

בפועל עדיין אין חברות ביטוח שהחלו לשווק ביטוח במתכונת החדשה,

וזאת בשל "קונפליקט" עם משרד האוצר ("עושים שרירים" אחד לשני)

אבל נראה שאין מנוס שמחלוקת זו תיפתר ונתחיל לראות את הביטוחים החדשים מפני א.כ.ע בקרוב (לכשיתחילו לשווקם אתייחס לכך בעתיד)

כיום חלה חובת הפקדה מינימלית לתגמולים

העובד חייב להפקיד סכום השווה ל- 6% מהשכר שלו(המעסיק מוריד לו ישירות מהתלוש)

ועל המעסיק חלה חובה להפקיד לפחות 6.5% מאותו שכר עובד על חשבון המעסיק

לתוכנית הביטוח של העובד

וזאת גם בעבור תשלום לביטוח א.כ.ע שיבטיח לעובד פיצוי בשיעור 75% מהשכר(הפנסיוני) מחד,ושהתקציב שיוותר לאחר עלות הביטוח ל א.כ.ע לא יפחת מ- 5% מאידך

במידה והתקציב של 6.5% לא יספיק לרכישת הביטוח בשיעור הנדרש(75% )

יהיה על המעסיק להגדילו לעד שיעור של 7.5% משכר העובד(שיעור מקסימלי)

בביטוח מנהלים ניתן להגדיר תקציב לכיסוי א.כ.ע שמופקד לביטוח מעבר ל-5% כתקציב שהוא מחוץ לתגמולים או מתוך לתגמולים

למשל,למי שרוכש את הכיסוי מתוך תקציב גלובלי של 6.5% (חלק המעסיק)

אזי הגדרת התקציב ל-א.כ.ע הינה מתוך (תגמולים)

ומי שאצלו מוגדר תגמולי מעביד 5% + 1.5%(סה"כ 6.5%)

אזי התקציב ל-א.כ.ע הינו מחוץ(לתגמולים)

איך כל זה מתקשר לנושא של:מתוך או מבחוץ

מאחר וכאן זה עדיין לא נגמר(אם שרדתם את ההסבר עד כה)

קיימת תקנה אחרת שמאפשרת לרכוש כיסויים ביטוחים במסגרת ביטוח מנהלים

(שנפתחו לאחר שנת 2003)עד לשיעור של 35% מההפקדה (תקציב) כולל

כלומר מתקציב השווה ל- 35% מתקציב של -12.5% מתוך הפקדות עובד ומעביד יחדיו לתגמולים שאתו ניתן לרכוש כיסויי ביטוח למקרה מוות ו/או א.כ.ע

ואז נשאלת השאלה איך כדאי להגדיר את התקציב לביטוח א.כ.ע

האם מתוך התגמולים ואז יש לנו "תקציב" של 35% מסך ההפקדה

או מחוץ שאז יש לנו רק את התקציב המוגדר /מיועד לרכישת הביטוח?

*מגבלת התקציב של 35% מתוך התגמולים הינה בעבור ביטוח חיים וא.כ.ע יחדיו

5% + 5% + 2.5% ->מבחוץ

6% + 7.5% = 13.5% (בגיל צעיר זה יותר טוב כי היתרה מופנית לחיסכון )

דוגמא אמיתית למבחוץ :

דוגמא אמיתית למבפנים:

אז מה עושים עם כל זה

ישנם מקרים שבהם נכון יותר יהיה לכם לבצע מיזוג של תקציב מעביד לתגמולים ול א.כ.ע הנפרד לתקציב תגמולים כולל

ויש מקרים שבהם יהיה נכון עבורכם לבצע הפרדה של תקציב מעסיק כולל (גלובלי)

לתגמולים לתקציב מובחן בין תגמולים לא.כ.ע בנפרד

בהכללה גסה

ניתן לומר שבגיל צעיר של החוסך ישנה כדאיות למזג את התקציב כי העלות לביטוח נמוכה יחסית והיתרה תופנה לחיסכון

ובגיל מבוגר יותר להיפך

אולם יש להדגיש שלא תמיד זה ניתן לביצוע בכל חברת ביטוח

קיימות חברות שמאפשרות מיזוג רק למי שרוכש ביטוח א.כ.ע עיסוקי – קרי צווארון לבן ואילו לבעלי צווארון כחול – בהגדרה מקצועית – לא יאפשרו לבצע מיזוג

למה? – כי כמו שאני מדגיש תמיד , חברות ביטוח נדיבות וליברליות ללקוחות עם סיכון נמוך , או במילים אחרות חברות ביטוח לא "אוהבות" לבטח "אובייקטים" בסיכון גבוה, וכפי שאמר לי לפני שנים ראש אגף ביטוח באחת מחברות הביטוח הגדולות ,כששאלתי אותו : "תגיד מה אתם כן מוכנים לבטח בלי להקשות על המבוטחים?"

ותשובתו הייתה:

"אנחנו אוהבים מאוד לבטח שובר גלים מסיכוני אש"

**כמו כל דבר בעולם הפנסיוני יש לבחון כל מקרה באופן אינדיבידואלי

פרסומים אחרונים
ארכיון פרסומים
חיפוש לפי תגיות
bottom of page