top of page
פוסטים נבחרים

מי יקבל את הכסף שצברתי בקרן הפנסיה

לעיתים קרובות אני נשאל :

"אם חו"ח יקרה לי משהו ולא אהיה עוד בין החיים,

האם כל הכסף שחסכתי בקרן הפנסיה יורד לטמיון"?

שאלה זו בד"כ מטרידה את מי ש:

רווק, גרוש או התאלמן לא עלינו וזאת מכיוון שבקרן הפנסיה לא ניתן לקבוע מוטבים

כמו בביטוח חיים .

אז כדי שתוכלו להמשיך לחיות חיים ארוכים בריאים ושלמים,ונטולי דאגות

אנסה להסביר בפשטות כיצד מחולקים כספי הפנסיה ל:

בני הזוג הנותרים בחיים,לילדים במידה וישנם וקרובי המשפחה במידה והנכם רווקים.

בקרן הפנסיה קיימת היררכיה בשלוש רמות:

1.שארים

2.מוטבים (כאשר אין שארים)

3.יורשים כאשר אין מוטבים

כמו כן ישנה חשיבות באם העמית בקרן הפנסיה היה כבר גמלאי או עדיין חוסך פעיל.

בתרחישים שאתאר כאן,אתייחס למצב שבו העמית נפטר בעודו חוסך פעיל

או מוקפא וטרם החל לקבל פנסיה מהקרן.

למצבים בהם העמית נפטר לאחר שהפך לגמלאי אתייחס בפעם אחרת.

אירוע ראשון

מדובר במי שהיה נשוי עם או בלי ילדים,

במקרה כזה מדובר ב- שארים,

כלומר בני הזוג הנותרים בחיים יקבלו את הסכום שנצבר עבור העמית בקרן

במתכונת של קצבה חודשית שנקבעת כ-% ממשכורתו

(בהתאם למסלול הביטוח שבחר העמית הפעיל)

של הנפטר למשך כל יתרת ימי חייהם, ואילו ילדיהם במידה וישנם עד גיל 21.

ברב רובם של המקרים,במצבים אלו,הסכום שישולם לשארים

יהיה גדול מהסכום שנצבר בקרן ע"י העמית עצמו עד למועד האירוע .

אירוע שני

אבל מה קורה במצב שבו העמית נפטר בסמוך למועד הפרישה נניח מעל גיל 60,

וכבר צבר סכומים משמעותיים בקרן מחד ומאידך השאיר הנותר בחיים

גם כן בסביבת הגיל הזה.

במקרה זה ניתן להניח שהסכומים שאמורים להשתלם לבן/בת הזוג

המבוססים על תוחלת חיים,

יהיו נמוכים בהשוואה לסכום הצבור הכולל שהינו משמעותי

כלומר באם התשלום החודשי המגיע לשאיר יהיה רק ע"פ אחוז מסוים מהשכר סביר שיצא נפסד .

במצב כזה תחשב קרן הפנסיה את הקצבה עפ"י ערך החיסכון הצבור ולא עפ"י % מהשכר,

כך שבהתאם לתוחלת החיים המחושב של השאיר יתקבל הסכום כקצבה חודשי גבוהה יותר.

תחשיב כזה נעשה ע"י קרן הפנסיה גם עבור שאיר של עמית לא פעיל

(כזה שהפסיק להפקיד כספים לקרן).

אירוע שלישי

מצב שבו העמית החוסך בקרן גרוש,חד הורי או אלמן ויש לו ילדים שהם מתחת לגיל 21.

לעיתים קרובות הסכום הצבור בקרן גדול מסך ההפקדות החודשיות שצפויות להתקבל ע"י היתומים אם היה משולם עפ"י % מהשכר,

למשל אם התשלום החודשי אמור להיות -5,000 ₪ בתחשיב % משכר העמית,

והיתום כבר בן 17.

ע"מ שהקרן תוכל להעביר לידי היתום את כל הסכום הצבור בקופה

נעשה תחשיב של סך הצבירה חלקי מס' השנים והחודשים שנותרו ליתום עד הגיעו גיל 21.

במצב שבו היתום עבר כבר את גיל 21,

הרי שמבחינת הקרן איננו עונה להגדרה –שאיר והוא עובר להיררכיה 2 דהיינו- מוטב

ובמקרה זה,סכום החיסכון שנצבר בקרן יועבר אליו בתשלום חד פעמי.

כפי שציינתי בתחילת המאמר, כל התרחישים נכונים במצב שבו העמית שחסך בקרן היה עמית פעיל או מוקפא אולם,עדיין לא הגיע לגיל הפרישה.

מצב שבו העמית הינו כבר גמלאי תחשיבי הקרן כלפי השארים שונה,

אבל על כך אפרט במאמר נוסף.

פרסומים אחרונים
ארכיון פרסומים
חיפוש לפי תגיות
bottom of page