פוסטים נבחרים

הקץ לגירעון בשל פרישה בקרנות הפנסיה

הסוף(לבינתיים...(?)

לגירעון האקטוארי בקרנות הפנסיה החדשות בשל פרישה לגמלאות

ביום רביעי האחרון (ה-8/3/17)הודיעה הרשות לשוק ההון הביטוח והחיסכון במשרד האוצר על שינוי באופן ניהול קרנות הפנסיה בישראל בהקשר של הפורשים לגמלאות.

על ידי שינוי הקצאת אג"ח מיועד מסוג "ערד" לגמלאים בקרנות הפנסיה החדשות

האופן שבו התנהלו הקרנות ביחס לגמלאים עד כה

מקדמי הקצבה חושבו בהנחה

שהתשואה שתושג בעבור השקעות כספי הגמלאים תהיה במשוקלל 4.26%,

כאשר 30% מהחיסכון קיבל גיבוי באג"ח ממשלתי מסובסד "ערד"

בשיעור תשואה חסרת סיכון של 4.86%,

ואילו יתר ה- 70% בהנחת תשואת שוק של 4%.

אבל

מאחר והריביות בשוק בהשקעות מעוטות סיכון נותנות תוצאות פחותות מהמצופה

ובפועל היא "מגרדת" את ה-2% מלמטה, נוצר הצורך במציאת פתרון לפער שנוצר.

את הפער הזה האוצר כפה על הקרנות ל"סגור"

כלומר לא עוד מימון מכספי העמיתים הצעירים,לטובת הגימלאים בקרן

לא עוד המצב שבו בגין כל גמלאי שפרש לגמלאות,

העבירו הקרנות תוספת של כ-20% ואף יותר משווי החיסכון של כל עמית פורש מכספי יתר העמיתים הצעירים בקרן.

מאחר ומספר הגמלאים בקרנות החדשות הינו נמוך משמעותית ממספר כלל העמיתים והקצבאות שלהם אף נמוכות למדי,

העברה(הסבסוד)של פערי הריביות גרם לגירעון לכלל עמיתי הקרנות בשיעור של כ- 0.1% מהחסכונות,מאוד לא נעים,אבל עדיין לא קריטי.

עם זאת היה ברור לכל

שמצב זה בלתי אפשרי שימשך כך ללא מענה,

אחרת האיום על הקרנות היה מתפתח לממדי אסון,

במתכונת זו הגמלאים מהקרנות החדשות היו חשופים לסיכוני תשואת שוק

ולפערי ריבית תחשיבית בעבור 70% מהנכסים שלהם(החיסכון במועד הפרישה).

האוצר החליט ובחר להתמודד ולפתור הבעיה באופן הבא

להמשיך להקצות לכל עמיתי הקרנות 30% אגח מסובסד "ערד" על כל הצבירה של כל העמיתים,

אולם לשנות את ההקצאה הפנימית,

ובעבור הגמלאים הפורשים בלבד,להקצות 60%

ואת היתרה לכל יתרת העמיתים

מאחר ומספר הגמלאים וחסכונם נמוך בהשוואה ליתר,

ההשפעה בטווח הקצר על כלל עמיתי הקרן בהקצאה קטנה מ-30% תהיה נמוכה

במיוחד לעמיתים בקרנות שמהם כמעט ואין גמלאים.

עם זאת האוצר לא שינה את מקדמי הקצבה והותיר אותם ע"פ חישוב תשואה משוקללת של 4.26% ולפיכך ההקצאה החדשה תיצור משוואה פיננסית חדשה לגמלאים

עבור 60% מהחיסכון יוקצה אג"ח "ערד" בשיעור 4.86%

ואילו עבור יתרת החיסכון שיושקע בשוק החופשי התשואה שתידרש להיות מושגת על מנת שלא תהיה השפעה על הקצבאות היא בשיעור של 3.35% (בקירוב) בלבד

ולא 4% !

עדכון התאמת הקצבאות

תיעשה אחת לשנה ורק על פי ההשפעה של תשואת השוק

(ללא תלות בווקטור ריביות) על 40% בלבד מנכסי צבירות החיסכון של הגמלאים

כל תיקון שלילי(הפחתה)יתפרש על פני 3 שנים בשיטת "החלקה"

ואם יהיה תיקון (כלפי מעלה) במהלך תקופת ההחלקה,ההקטנה תבוטל

ולהיפך:

במידה ותשואת השוק תעלה על 3.35% לגבי השקעות הגמלאים בשנה מסוימת

הקצבאות שלהם תגדלנה בהתאמה.

במילים פשוטות יותר: